ျမိဳ႕ၾကီးေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစိီမံကိန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေတာင္ပိုင္း ) ရြာငံျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕ၾကီးေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။

ထိုျမိဳ႕ျကီး ေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္းသည္ စိုက္ပ်ုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သာမက ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ ထို ျမိဳ႕ၾကီးေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိ္န္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္အတြင္းရွိ လက္ရွိေဇာ္ဂ်ီဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာ (၈၂၀၀၀) ဧက အား ေရပိုမိုေပးေဝႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေဒသ အတြင္းရွိ မိတၳီလာ လြင္ျပင္အတြင္းရွိေရေသာက္ ဧရိယာ (၃၃၀၀၀) ဧက ခန္႕ တို႕ကိုဆည္ေရျဖင့္ သီးႏွံမ်ား ပိုမိုစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ရုံသာမက ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၁၅ မဂၢါဝပ္ x ၂ လံုး) (၃၀) မဂၢါဝပ္ ကိုလည္း ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္ အျပင္ ေျခာက္ေသြ႕ေဒသ ျဖစ္သည့္ မိတၳီလာ လြင္ျပင္တစ္ခုလံုးကို ပိုမိုစိမ္းလန္း စိုျပည္လာေစပါသည္။

ထိုဘက္စံုစီမံကိန္းတြင္ တတပ္ တအား ပါဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူအားလံုး ကိုေက်းဇူး အထူးတင္ရွိိပါသည္။