အဆိုပါ တူးေျမာင္းသည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ေပၚရွိ ျမစ္က်ဳိးရြာမွေန၍ ေဝါ၊ မင္းရြာႏွင့္ သနပ္ပင္ျမိဳ႕႔မ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ပဲခူးျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ပဲခူူးျမစ္ေပၚရွိ တာဝရြာအထိ သြယ္တန္းတူးေပၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရလံုေလာက္စြာ ရ႐ွိလာျခင္း၊ ေသာက္ေရသံုးေရ ပိုမိုရရွိျခင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေရရ႐ွိျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။