ပန္းလႈိင္ျမစ္သည္ ဧရာဝတီတို္င္းေဒသၾကီး အတြင္း ၌ မဲဇလီဒလမွ ခတၱိယရြာအထိ အလ်ား (၇.၅၂) မိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း၌ ခတၱိယရြာမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ဝအထိ (၂၆.၆) မိုင္၊ စုစုေပါင္းအလ်ား (၃၄)မိုင္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပန္းလႈိင္ျမစ္သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေညာင္တုန္းျမိဳ႕မွစ၍ ဧရာဝတီျမစ္မွ ခြဲထြက္ျပီး စီးဆင္းခဲ့ရာ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဇလီဒလေက်းရြာအနီးတြင္ ပန္းလႈိင္ျမစ္၊ ကုကၠဳိဝျမစ္ဟူ၍ ျမစ္ႏွစ္ဆင္း ခြဲထြက္ျပီး ပန္းလႈိင္ျမစ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအနီးတြင္ လႈိင္ျမစ္အတြင္းသို႕ စီးဝင္ပါသည္။

ပန္းလႈိင္ျမစ္ေၾကာင္းတူးေျမာင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တံငါလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွ္ိ ေက်းရြာမ်ားမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ျပန္လ ည္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ခဲ့ပါသည္။