မုဒံုေမာင္ေမာင္ကုမၸဏီလုုပ္ငန္းစု၏ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီပညာေရး အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း လႉဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္

မုဒံုေမာင္ေမာင္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ ယခုလိုေက်ာင္းဖြင္႔ရာသီအစမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းမႈ အစီအစဥ္ (Donation Program) မ်ား ခ်မွတ္ကာ {၂၀၁၈ ~ ၂၀၁၉} ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါ၀င္လႈဒါန္းျဖည္႔ဆည္းေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုေအာက္တြင္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာ၀န္ယူေပးလို႔သည့္ဆႏၵျဖင့္ ေက်ာင္းစရိတ္အသုံးျပဳရန္ ပံ့ပိုးကူညီေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ ေပတံ၊ ေက်ာပိုးအိတ္၊ ကြန္ပါဘူးမ်ားအား ၀န္ထမ္းသားသမီး (၁၆၇)ဦးအတြက္ ေပးအပ္ျခင္းကိုု (၅-၆-၂၀၁၈၊ အဂၤါေန႔)တြင္ ၀န္ထမ္းမိဘမ်ားထံသုိ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚစိုးနႏၵာဦး ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး အနယ္အနယ္ အရပ္ရပ္ ရံုးခြဲမ်ားတြင္လည္း ေပးအပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ-

( ၁ ) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီျဖည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ား (၄၉၃)ဦး၊

( ၂ ) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (Y.G.W) မိဘမဲ႔ကေလးမ်ားေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ား (၃၆၃)ဦး၊

( ၃ ) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ လူူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ား (၄၆၈)ဦး၊

( ၄ ) သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ား (၆၇၅)ဦး၊

( ၅ ) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္
အထက္အဂၤဘိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား (၃၀)ဦး တို႔အတြက္ (၁)ဦးလွ်င္ စာအုပ္(၁)ဒါဇင္၊ ခဲတံ(၆)ေခ်ာင္း၊ ေဘာပင္(၆)ေခ်ာင္းစီ တို႔ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

{၂၀၁၈~၂၀၁၉ } ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မုဒုံေမာင္ေမာင္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းစုမွ ပညာေရးေထာက္ပ့့ံမႈအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္အားျဖင့္ (၁၅,၀၁၅,၃၁၁/-)က်ပ္ကို လႉဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

=========================================================================

Donation Program of teaching aids for educational purposes by Mudon Maung Maung during School Opening Season

As Mudon Maung Maung Group of Companies, we have been establishing annual donation programs to support an education for those students, novices and nuns who are attending in monastic schools and need accessories and teaching aids at the beginning of an Open School Season. We are now donating for (2018~2019) Academic year as an annual donation program.

Moreover, since we also would like to take a part of responsibility for educational progress to our employees’ children. Our Executive Director, Daw Soe Nanda Oo, delivered educational fees, teaching aids and stationary such as books, pencils, rulers, backpacks and pencil bags to (167) children of our employees on 5th of June, 2018 (Tuesday). And also, we held our activities in every branches of offices.

In this year, 2018, we had already donated as a list of below.

( 1 ) Parami Phyae Monastic school in Hmawbi township for (493) students

( 2 ) (Y.G.W) Orphanage school and monastery, Taik Gyi township for (363) students

( 3 ) Myintha Myo Oo Monastic school, South Okkalapa township for (484) students

( 4 ) Mahar Gandar Yone Monastery, Thar Kay Ta township for (675) students

( 5 ) Upper Ingabo Village, Basic Education Primary School, Kyite Hto township for (30) students each for (1) dozen of book, and (6) pcs of pencil and (6) pcs of ballpoint pen.

Therefore, Mudon Maung Maung Group of Companies could donate for this programs to support an education and as a total, we had donated (15,015,311) kyats for (2018~2019) an Academic year.